caparol_pim_import/caparol_se/products/image/224487/063021_GUP_FaserFix_210.png

GUP FaserFix 210

Snabbtorkande, fiberarmerat armeringsbruk för alla vanliga murverksunderlag inomhus och utomhus.

Snabbtorkande, högeffektiv mineralisk lättputs (LW) typ II med fiberarmering och lättviktstillsatser (EPS) enligt DIN EN 998-1 för högvärmeisolerande murverk från 15 mm skiktdjup, på planjämna murverk (t.ex. av lättbetong) från 10 mm skiktdjup inomhus och utomhus. Ej lämpat för sockelområden.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Accelererad torktid för snabb överarbetning
  • Effektiv
  • Fiberarmerad
  • Överarbetning kan ske med alla strukturputser från Catapect
  • Enastående vidhäftning på alla mineraliska underlag
  • Enkel applicering med maskin eller för hand

Förpackningsstorlekar

15 kg säck
500 kg One-Way box
600 kg Big-bag
Silo

Kulörer

Naturvit

Förvaring

I svalt, torrt och fuktskyddat utrymme. Skyddas mot direkt solljus. Hållbarhet i oöppnad originalförpackning  - minst 9 månader.

Teknisk data

■ Putsbruksklass: CS II enligt DIN EN 998-1 och DIN EN 18550-1
■ Tryckhållfasthet ≥ 2,5 N/mm2 enligt DIN EN 1015-11

■ Värmeledningsförmåga: T2 enligt DIN EN 998-1 och λ10 dry ≤ 0,2 W/(mK) enligt DIN EN 1745
■ Diffusionsmotstånd µ (H2O): ≤ 20 enligt DIN EN 1015-19
■ Rådensitet: ca. 1,0 g/cm³ enligt DIN EN 1015-10 (torrbruk)
■ Böjhållfasthet 1,5-2,0 N/mm2 enligt DIN EN 1015-11
■ Vidhäftningshållfasthet: ≥ 0,5 N/mm2 enligt DIN EN 1015-12
■ Bindemedel: Mineraliskt bindemedel enligt DIN EN 197-1 och DIN EN 459-2, tillsatser enligt DIN EN 13139
■ Dynamisk elasticitetsmodul: > 2.500 N/mm2
■ Kapillär vattenupptagning: Klass W2 enligt DIN EN 998-1 c ≤ 0,20 kg/(m2min1/2) enligt DIN EN 1015-18

Ytförberedelse

Maskera fönsterbänkar och byggdetaljer. Täck noga över glas, keramik, klinkers, natursten samt lackerade, laserade och eloxerade/anodiserade ytor Förputsa fönstersmygar, greppytor och utsparningar.

Alla underlag måste vara bärkraftiga, jämna (DIN 18202), rena och fria från  vidhäftningsstörande rester. Vid högre temperaturer, vind och sugande underlag rekommenderas förfuktning.

Torr lättbetong måste normalt förfuktas.

Underlaget ska vara lätt fuktat.

Genomfuktiga väggar måste torkas före putsning.

Kontroll och förberedelse av putsning liksom påföring av puts ska ske i enlighet med VOB/C-ATV-DIN 18350 och DIN 18550-1 resp. DIN 18550-2.

Användningsmetod

15 kg material (en säck) blandas i ca. 5,3 l kallt vatten.

Tillblandning med sedvanliga putsmaskiner, elmixer eller tvångsblandare.

Skikttjocklek

Minsta skiktdjup:

-  enkelt lager: min 10, max 15 mm

-  två lager: max 25 mm

Ytbeläggningssystem

Påföring av putsskikt:

Capatect GUP FaserFix 210 blandas till rätt konsistens med maskin eller manuellt och påförs via sprutning eller sedvanliga verktyg.

Arbetspauserna under pågående applicering bör inte vara längre än 15 - 20 minuter. Skulle en paus i arbetet bli längre än 20 minuter måste putsbrukslangar för maskinell applicering grundligt rengöras.

Putsbruksslangar får inte ligga framme i solen.

Armeringslager:

Minsta skikttjocklek är alltid 10 mm. Armeringsväv 666/110 skall alltid ligga i yttre tredjedelen av armeringsskiktet. Om efterföljande ytputs har kornstorlek <2,0mm eller om ljusreflektionsvärdet understiger 30 skall armeringsskiktet vara 15mm med armeringsväv 666/110 inbäddat i den yttre tredjedelen.

Armeringsväv 666/110 skall alltid överlappa min 100mm. Kantområden i byggnadsöppningar förses med Capatect Diagonalarmering 651 och alla ytterhörn och smygar förses med Hörnvinkel 656/02.

Skall armeringsskiktet beläggas med Meldorfer beklädnadstegel eller keramiska plattor typ CapaBrick är minsta skikttjocklek 15mm. Armeringsskiktet skall torka/härda minst 1 dygn/mm innan primning med Putsgrund 610. Sedan appliceras sättbruk och beklädnadstegel/plattor. För underlag av lättbetong min. kvalité PP2-0,35.

Övrigt:

På grund av de organiska lättillsatserna  får Capatect GUP FaserFix 210 inte användas utan ytputs, påföljande beläggning eller skikt. Produkter som innehåller lösningsmedel kan inte användas.

Sockeltillbehör

Beroende på underlag kan Capatect GUP SockelFix 211 eller Capatect ArmaReno Sockel användas.

Förbrukning

ca. 0,8 kg/m2 per mm skiktdjup.
Uppgifterna om åtgång är riktvärden. Avvikelser som beror på objekt eller appliceringsmetod måste tas i beaktande.

Applikationsförhållanden

Under påföring och torkning bör omgivningstemperatur och underlagstemperatur inte understiga +5 °C och inte överstiga +30 °C. Applicering får inte ske i direkt solljus, vid kraftig vind, dimma eller hög luftfuktighet.

Skydda underputsen mot snabb uttorkning.

Torktid

Överarbetningstid för tillkommande armeringslager:
Minst två (2) dagar.

Överarbetningstid för påföring av strukturputser:
Minst fyra (4) dagar för organiska strukturputser.
Minst en (1) dag/mm för dekortegel.

Överarbetningstid för montering av klinker- och tegelplattor eller insats av Original Meldorfer® beklädnadstegel:
Riktvärdet är en dag per mm påfört skikt grundningsbruk och (vid behov) tillkommande armeringslager.
Verklig överarbetningstid kan variera beroende på temperatur, skiktdjup och relativ luftfuktighet.

(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med spackel eller speciellt anpassad putsspruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Inledning

För skydd mot regn under torktiden bör utrustningen förses med presenningar.
Vid användning och utförande ska DIN 18550-1 och 2 liksom DIN 18350, VOB, del C beaktas.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Särskilda risker (riskanmärkning)/säkerhetsråd (status vid publicering)

Innehåller Cement, cement portland, chemicals
Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.
Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.
Inandas inte damm eller dimma. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar / ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontakt linser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Bortskaffande

Tomma säckar lämnas till förbränning. Flytande avfall får härda och lämnas till återvinningscentral. Överblivet torrbruk lagras torrt och lufttätt.

Gis-kod

ZP1

CE-märkning

Effektdeklaration / CE-märkning
Märkning med CE-märke enligt EN 998-1 sker på förpackning liksom på datablad för Effektdeklaration / CE-märkning vilka på internet finns tillgängliga påwww.caparol.de .

Teknisk information

Säkerhetsdatablad