Hoppa över navigering

DAW IntegrityLine

Vi strävar alltid efter att förbättra vårt beteende, men ibland är vi beroende av information utifrån och inifrån för att identifiera förbättringspotential eller till och med behovet av förändring. Om du har information till oss som klargör klagomål, missförhållanden eller oförmåga att efterleva lagar och regler ber vi dig att kontakta oss.

Vi uppmuntrar dig att lämna tips med namn och kontaktuppgifter. Detta gäller särskilt våra anställda. Vi försäkrar att rapporterad information kommer att behandlas konfidentiellt och att visselblåsare kommer att skyddas av lämpliga åtgärder.

Dessutom kan anonyma rapporter lämnas in via vårt webbaserade system för visselblåsning (DAW IntegrityLine) - på mer än 20 språk. Inkommande anonyma rapporter kan inte spåras av oss. Systemet kan användas för att ställa frågor om rapporterade tips och för att kommunicera de åtgärder som vidtagits.

Mer information om DAW IntegrityLine finns direkt på plattformen: daw.integrityline.com.


Klagomål om kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljöbrott

Klagomål om eventuella kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljörisker som orsakats av vårt företags verksamhet kan också lämnas in via DAW IntegrityLine.

Vi är engagerade i anständiga arbetsvillkor och miljöskydd - inom vårt företag och i vår leverantörskedja. Din feedback hjälper oss att identifiera problem och initiera korrigerande eller förbättrande åtgärder vid behov.

Mer information finns på daw.integrityline.com och i följande arbetsordning:

Vem kan lämna in ett klagomål?

Klagomålsförfarandet är öppet för alla anställda i vårt företag och externa tredje parter, särskilt anställda hos direkta och indirekta leverantörer.

Vilken typ av klagomål kan lämnas in?

Klagomålsförfarandet kan användas för att rapportera eventuella överträdelser av tillämpliga lagar och vårt företags interna regler. Detta inkluderar särskilt information om mänskliga rättigheter eller miljörisker samt överträdelser av mänskliga rättigheter eller miljöförpliktelser som har uppstått till följd av vår ekonomiska verksamhet eller den ekonomiska verksamheten hos en av våra leverantörer.

Hur kan man lämna in klagomål?

Klagomål kan lämnas in via vårt webbaserade visselblåsningssystem på daw.integrityline.com. Ett klagomål kan lämnas in på över 20 språk och kan lämnas in anonymt eller genom att identifiera sig själv. Om en anmälan görs med synlig identitet är detta endast känt för de personer som tar emot anmälan och vidtar uppföljningsåtgärder. Även om anmälan görs anonymt är det möjligt att ställa frågor och få information om vidtagna åtgärder via en separat, skyddad brevlåda. Visselblåsarens identitet skyddas heltäckande av tekniska säkerhetsåtgärder.

Det är dessutom möjligt att få tips via en särskild e-postlåda. Detta är compliance@daw.de.

Hur fungerar klagomålsförfarandet?

Alla utredningar ska alltid genomföras på ett oberoende, opartiskt och rättvist sätt. Utredningsåtgärder omfattas av proportionalitetsprincipen och måste på lämpligt sätt inriktas på att klargöra fakta. Alla personer som anförtros utredningsåtgärder är skyldiga att behandla information som erhållits i samband med en intern utredning konfidentiellt.

Efter att ha skickat in ett tips får varje visselblåsare ett mottagningsbevis senast sju dagar efter det att han eller hon mottagit rapporten. Rapporten kontrolleras sedan för att se om den är trovärdig. Om anmälan är trovärdig undersöks fakta av avdelningen för styrning och efterlevnad, vid behov tillsammans med den berörda specialiserade avdelningen. Fakta i ärendet diskuteras med visselblåsaren.

Om en överträdelse av efterlevnaden har identifierats ska lämpliga disciplinära eller andra korrigerande åtgärder vidtas för att avvärja eller minimera skadan för företaget, dess anställda och/eller kunder och för att förhindra att överträdelser upprepas.

Rapporterade problem kan variera i omfattning och komplexitet. Det är därför svårt att fastställa en allmänt tillämplig tidtabell för utredningar. Interna utredningar genomförs i allmänhet så snabbt och effektivt som möjligt. Visselblåsaren kommer att informeras om utredningens aktuella status och de korrigerande åtgärder som vidtagits när utredningen är avslutad, dock senast tre månader efter det att visselblåsaren har lämnat in sin rapport.

Effektiviteten av det beskrivna förfarandet granskas årligen och ad hoc. Vid behov kommer DAW att göra lämpliga anpassningar och förändringar när det gäller tillgängligheten och förfarandet för visselblåsningsprocessen. Feedback från visselblåsare är också välkommen i detta syfte.

Kontaktperson för klagomålsförfarandet

Avdelningen för styrning och efterlevnad är centralt ansvarig för vårt klagomålsförfarande. Frågor och kommentarer om klagomålsförfarandet kan skickas till compliance@daw.de.

Skydd mot nackdelar eller bestraffning

Vi tolererar inga repressalier i vårt företag i form av hämndaktioner, diskriminering och disciplinära åtgärder mot en person som i god tro har lämnat en visselblåsning. Vi betraktar repressalier mot visselblåsare som en överträdelse av efterlevnaden av lagar och regler och som också kommer att bestraffas. Vid behov kommer vi att vidta tillfälliga åtgärder för att skydda visselblåsaren under utredningen.

Vi förväntar oss samma sak av våra leverantörer när det gäller externa visselblåsare. Vi har formulerat motsvarande förväntningar i leverantörskoden.

Dokumentation och publicering

DAW publicerar regelbundet information om antalet inkomna klagomål om människorätts- eller miljörelaterade risker och överträdelser av människorätts- eller miljörelaterade skyldigheter samt om de slutsatser som dragits av anmälningarna. Offentliggörandet sker alltid i anonymiserad form.