caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184512/055631_fonsterfarg_3L_SE.png

Fönsterfärg

Fönsterfärg med god glanshållning

Halvblank vattenspädbar fönsterfärg med minimal påverkan av naturen. Speciellt anpassad för fönster där god väderbeständighet och glanshållning önskas.

Appliceringsområde

Fönster, dörrar, räcken m.m. utomhus.

Materialegenskaper

  • Bra glanshållning
  • Väderbeständig

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter

Kulörer

Vit/Bas 1
Bas 2
Bas 3
Ingår i brytsystem

Glans

50, halvblank

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkyd/akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

För målning av nya eller tidigare oljefärgsmålade fönster, dörrar, räcken mm utomhus samt fönster invändigt.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nedbrutet trä slipas eller stålborstas ner till friskt trä.

Tidigare målade ytor tvättas med Capaclean Fasadtvätt. Lös färg skrapas till fast underlag.

Utsatta ställen som ändträ, skarvar, vindskivor, fönster mm oljas med Grundolja LF före fortsatt behandling. Den olja som inte sugs in i träet avtorkas och grundas med Fasadgrund LF vått i vått. Bart trä som inte oljats grundas med Fasadgrund LF.

Kittning av fönster utförs enligt kittleverantörens rekommendationer.

Nytt trä målas efter grundbehandling två gånger med Fönsterfärg. Vid fönstermålning stryks färgen ett par mm in på glasytan. Måla inte på ytor som är varma eller när det är risk för regn eller dagg. 

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-7 m2/liter

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 4-6 timmar
Genomtorr: flera dygn
(Torktid vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten / penseltvätt

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten eller penseltvätt.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.