caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184510/055630_carat_oljefarg_3L_SE.png

Carat Oljefärg

Självrengörande färg för träfasader.

Carat Oljefärg är en självrengörande vattenspädbar fasadfärg för utomhusbruk som bygger på specialmodifierad alkydemulsion/ akrylat som tillsammans med teknologi från Caparol Clean Concept bidrar till unika egenskaper.

Appliceringsområde

Träytor utomhus. Carat ger en följsam flexibel yta vilket gör den mindre lämplig på t.ex. dörrar och trädgårdsmöbler.

Materialegenskaper

  • Självrengörande
  • Bra inträngning i träet
  • Ger mycket tålig yta

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Vit/Bas 1
Bas 2
Bas 3
Svart
Ingår i brytsystem

Glans

30, halvblank

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Specialmodifierad alkydemulsion/akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Carat Oljefärg gör målningen enklare då det krävs färre behandlingar på nytt trä. Den har mycket bra inträngning i träet samtidigt som den ger en robust och tålig yta. Den höga torrhalten medför god täckförmåga med en mycket bra kanttäckning. Carat Oljefärg är främst avsedd till målning av fasader av trä.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

Nya träytor behandlas med Grundolja LF på utsatta ställen som ändträ, spikslag, skarvar mm. Carat Oljefärg goda penetreringsförmåga in i träet medför att grundmålningsmomentet försvinner och två ggr med Carat Oljefärg räcker för färdigstrykning.

Tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt, skrapas, och målas därefter med Carat Oljefärg.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

4-5 m2/liter på sågade ytor
5-6 m2/liter på hyvlade, släta ytor och på tidigare målat

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 10 timmar
Genomtorr: flera dygn
(Torktid vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten / penseltvätt

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten eller penseltvätt.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Högteknologisk färg på anrik gård