caparol_pim_import/caparol_se/products/image/232888/064081_aqua-primer-10L_SE.png

AquaPrimer

Grundfärg som förhindrar fuktupptagning i underlaget.

Vattenspädbar grundfärg som är speciellt anpassad som fuktspärr och till vävlim för uppsättning av väv i våtutrymmen. Tillsammans med AquaFinish ger den en mycket tät och fuktavvisande yta. Används på betong, puts, gipsskivor samt tidigare målade ytor. Ingår i VA- och VT-system som uppfyller Måleribranschens regler för våtrum.

Appliceringsområde

Väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Fuktspärrande
  • Isolerande

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Blåtonad

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylatdispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 140 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 140 g/l VOC.

Ytförberedelse

Skall vara rent, torrt och fast. Målade ytor i våtutrymmen tvättas med kalklösande medel samt målartvätt. Vid spackling används våtstarkt spackel. Obehandlade och spacklade ytor förlimmas med AquaPrimer spädd med 25% vatten. Grundning utförs med oförtunnad AquaPrimer. För målning av våtutrymmen se broschyren Caparol Aqua Våtrumssystem.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Förlimning: 9 m2/lit
För limning av Aqua våtrumsväv: 4,5 m2/lit
Grundning: 5 m2/lit

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Övermålningsbar: 4 timmar
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,013-0,017 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Information