caparol_pim_import/caparol_se/products/image/151491/049197_Disbocret_504_Feinmoertel_25kg.png

Disbocret 504 Lagningsbruk

Reparationsbruk för betong. 

Lagningsbruk för små och stora skador i betong.

Appliceringsområde

Betong och Lättbetong. Underlaget skall ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa.

Materialegenskaper

  • Bra arbetsegenskaper. Även maskinellt.

  • Mycket bra hållfasthet.
  • Ej brännbar A1 enl. DIN 4102
  • För lagningar 5-40mm (per arbetsomgång)
  • Motsvarar bruksklass M1 enl. RiLi-SIB
  • Uppfyller kraven enl. EN 1504-3.

Förpackningsstorlekar

25kg säck

Förvaring

Förvaras svalt, torrt och frostfritt. Max lagringstid 9 månader från tillverkningsdatum.

Teknisk data

MATERIAL: Cementbruk med tillsatsmedel

Densitet

ca 2,1kg/ dm3  (Torrbruk)
ca 2,0kg/dm3 (Våtblandat)

Max kornstorlek

2 mm

Böjhållfasthet

> 6,5 N/mm2 (28 dygn)

Tryckhållfasthet

> 30 N/mm2 (28 dygn)

Ingår i Disbocret®betongrenoveringssystem. 

LAGNINGSTJOCKLEK:

Partiellt 5-40mm

Större ytor 5-20mm

(Tjockare skikt utföres i flera omgångar)

Ytförberedelse

Armeringsjärn skyddas med Disbocret 502 för korrosionsskydd.

Betongen skall vara rent, torrt och fast och fritt från lösa partiklar. Gammalfärg, olja, fett avlägsnas med lämplig metod. Betongen skall vara fri från frätande ämnen (t ex klorider). Kanterna på utlagningsområdet skall fasas 45-60°. Förvattna underlaget. Vid lagning skall underlaget vara fuktigt men matt.

Materialförberedelse

Häll uppmätt vattenmängd i blandningskärl. Under grundlig omrörning med lämplig visp (Max 400varv/m) tillsätts torrbruket. Omröres omsorgsfullt i ca 3min till homogen och klumpfri massa.

Blandningsförhållande

TORRBRUK       VATTEN

1 viktdel            0,12-0,15 viktdel

25kg säck          3,00-3,75 liter

Användningsmetod

Lagningsytor av gammal betong slammas med Disbocret 502 för ökad vidhäftning. Vått-i-vått utlagas med Disbocret 504. 5-40mm per påslag (flera skikt kan byggas då befintligt uppnått tillräcklig bärighet).

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 1,8kg torrbruk /m2/mm

Applikationsförhållanden

Under arbetets gång och under hela torktiden skall underlag, bruk och omgivande luft ej understiga +5°C eller överstiga +35°C.

Torktid

Yttorr efter ca 24 timmar. Genomtorr och belastningsbar efter ca 7 dygn (Gäller vid 20°C och 65% RF) Putsen torkar genom hydratisering, vilket vid kallare temperaturer och vid högre luftfuktighet förlänger torktiderna.

POT-LIFE: Ca 60min (vid 20°C)

Verktyg

Appliceras med spackel, brätte eller annat lämpligt verktyg.

Rengöring av verktyg

Omedelbart med vatten.

Anm

TESTRAPPORTER:

4-1092 test enl. klass M1, RiLi-SIB, PolymerInstitutet, Flors

4-1078 test torr- och våtsprutning, PloymerInstitutet, Flors

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Särskilda risker (riskanmärkning)/säkerhetsråd (status vid publicering)

Irriterar huden. Risk för allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med ögonen och hud. Vid kontakt med ögon spola genast med rikligt med vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon/ansiktsskydd. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa etikett eller säkerhetsdatablad.

Bortskaffande

Helt tom säck (inget pulver) lämnas till återvinning. Härdat material kasseras som Bygg- /Rivningsavfall.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad