caparol_pim_import/caparol_se/products/image/136474/045732_StuccoDecor_Di_Luce_2,5L.png

StuccoDecor Di Luce

Dispersionsspackelmassa för att framställa blanka ytor med typiskt utseende för en spackelteknik

Appliceringsområde

Dekoration spackel för att skapa väggytor inomhus med en spegelblank yta.

Materialegenskaper

 • Spegeleffekten uppnås utan extra produkt

 • Rationell och enkel appliceringsteknik
 • Ger en marmorliknande effektyta

Förpackningsstorlekar

2,5 liter

Kulörer

Vit, halvgenomskinlig. Ingår i brytsystem.

Brytning: Brytbar i de flesta kulörer från Caparol kulörkarta 3D.  Kulörbrutet material måste omröras omsorgsfullt före bearbetning. Rör för hand eller med långsamgående omrörare.

De materialtypiska egenskaperna hos StuccoDecor Di Luce påverkar utseendet hos den utförda spackeltekniken. Den typiska skiftningarna i utseendet är avgörande av den valda nyansen hos spackelmassan och är beroende av den valda bearbetningstekniken. Mörka nyanser har erfarenhetsmässigt en tydligare skiftning än ljusare nyanser.
Vid beläggning av sammanhängande ytor ska förpackningar med kulörbrutet material blandas medvarandra för att undvika nyansskillnader.

Beträffande organiska pigmenterade nyanser, t.ex. rött och orange, kan en relativt stark nyansändringinträffa i områden med starkt infallande dagsljus.

Glans

Sidenglans/sidenyta (medelblank) till blank, beroende på arbetsmetod.

Förvaring

Förvaras svalt men frostfritt.

Notering

VOC:EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Lämpliga ytor

Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, mm.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.

Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med målartvätt.

Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra. Underlaget bör grundbehandlas till en jämn fin yta klass Q4. Efter att spacklingen torkat utförs en mellanslipning med kornstorlek P200 till 240. För en jämnare sugförmåga och för att binda damm utförs därefter en grundning med CapaSol LF.

Användningsmetod

Applicera ett tunt lager av StuccoDecor DI LUCE över hela ytan (använd helst bara en liten del av produkten).

Första arbetssteget:
Bild 5 (029112_SDDL_1te_2a.jpg)
 • Bestryk ytan utan skarvar vått-i-vått.
 • Låt torka och ta sedan bort alla ojämnheter.Arbetssteg två och tre (om nödvändigt):
Bild 6 (029113_SDDL_2te_schicht1a.jpg)
 • Det andra skiktet appliceras på samma sätt som det första skiktet.
 • Glansen ökas med det andra skiktet.
 • Ett tredje skikt (om så önskas) skapar nästan en spegelblank yta.
Polering av ytan:
Bild 7 (029114_SDDL_2te_schicht_pol2.jpg)
 • När sista skiktet torkat poleras ytan med en sickel.
 • Drag sickeln med en liten vinkel och med ett mjukt tryck över ytan.
 • På detta sätt skapas den typiska blanka ytan.

Råd: Polering av ytan med maskiner kan medföra maskinrelaterade risker och bör därför endast utföras av utbildade personer. Ett tredje skit med följande polering med en stålskrapa ger en liknande glans (blankhet/lyster).

Design-råd:
Utjämningstekniken med StuccoDecor DI LUCE ger en sensationell upplevelse genom ett fascinerande samspel av ljusreflexer från djupare skikt och ytan. Men ett extra glansskikt krävs inte! Individuella ytegenskaper kan åstadkommas genom att variera arbetstekniken.

Förbrukning

Ca. 80 – 100 ml/m2 per skikt.
Bestäm den exakta mängden material som krävs per skikt genom test på plats.

Applikationsförhållanden

Lägsta temperaturgräns för applicering och torkning:

+5 °C för produkten, omgivande luft och underlag.

Torktid

Vid + 20 °C och 65 % relativ fuktighet är produkten yttorr efter 30 – 60 minuter. Fullständigt torr och klar för belastning efter 1 – 2 dagar. Lägre temperatur och högre relativ fuktighet förlänger torkningstiden.

Verktyg

För en effektiv applicering av StuccoDecor DI LUCE rekommenderar vi en fräsch spackel av rostfritt stål (dubbelblad-fjäderspackel) för bearbetningen som inte repar. Innan spackeln används bör den putsas med våtslippapper (grovlek 400 - 600) för att avlägsna skarpa kanter

Rengöring av verktyg

Rengöres omedelbart efter användning med rent vatten.

Anm

Rengöringsråd:

Ytor som behandlats med StuccoDecor DI LUCE kan rengöras. All smuts måste omedelbart tas bort med rent vatten och en fuktig mjuk trasa.

Applicera inte StuccoDecor DI LUCE i närheten av diskbänkar eller spisar eller skydda ytorna på lämpligt sätt, t.ex. med glasskivor.

Observera (status vid publicering)

Förvaras utom räckhåll för barn. Använd dammfilter P2 vid slipning och putsning med sandpapper. Ordna god ventilation under applicering och torkning. Ät, drick eller rök inte när produktens används. Om produkten kommer i kontakt med ögonen eller huden, skölj rikligt med vatten. Produkten får inte komma in i avlopps- eller vattensystem eller i marken.

Mer information: Se Säkerhetsdatabladet (SDS).

Innehåller: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan orsaka allergiska reaktioner.

Bortskaffande

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Innehållsdeklaration

Blandning av akrylat-/vinylacetat-polymerer, mineralfyllnadsmedel, vatten, tillsatser, konserveringsmedel (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).

Teknisk hjälp

Eftersom det är omöjligt att här lista alla olika ämnen och deras specifika problem, ber vi dig kontakta vår tekniska hjälp om du har några frågor. Vi kommer att beskriva lämpliga arbetsmetoder om ett underlag, som inte anges ovan, ska ytbehandlas.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad