caparol_pim_import/caparol_se/products/image/135957/045510_Stucco_Satinato_2,5L.png

Stucco Satinato

Dispersionsspackelmassa för att framställa matta ytor med typiskt utseende för en spackelteknik.

Appliceringsområde

Brytbar, matt dispersionsspackelmassa för dekorativ utformning av väggar inomhus.

Materialegenskaper

  • Karakteristisk skiftande utseende
  • Rationell och enkel appliceringsteknik

Förpackningsstorlekar

2,5 liter

Kulörer

Vit, ingår I brytsystem

Brytning: Brytbar i de flesta kulörer från Caparol kulörkarta 3D. Kulörbrutet material måste omröras omsorgsfullt före bearbetning. Rör för hand eller med långsamgående omrörare.

De materialtypiska egenskaperna hos Stucco Satinato påverkar utseendet hos den utförda
spackeltekniken. Den typiska skiftningarna i utseendet är avgörande av den valda nyansen hos
spackelmassan och är beroende av den valda bearbetningstekniken. Mörka nyanser har
erfarenhetsmässigt en tydligare skiftning än ljusare nyanser.

Vid beläggning av sammanhängande ytor ska förpackningar med kulörbrutet material blandas med
varandra för att undvika nyansskillnader.

Beträffande organiska pigmenterade nyanser, t.ex. rött och orange, kan en relativt stark nyansändring inträffa i områden med starkt infallande dagsljus.

Glans

Helmatt

Förvaring

Förvaras svalt men frostfritt.

Teknisk data

Tvättbarhetsklass 2 enligt DIN EN 13300

Notering

VOC:EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Lämpliga ytor

Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, mm. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.

Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med målartvätt.

Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra. Obehandlade underlag, väggar av gipsskivor och alla vägg- och takytor som är särskilt utsatta för släpljus bör bredspacklas till en jämn fin yta, klass Q4. Efter att spacklingen torkat utförs en mellanslipning med kornstorlek P200 till 240. För en jämnare sugförmåga och för binda damm utförs därefter en grundning med CapaSol LF.

Underlag som redan i stort sett motsvarar kvalitetssteg Q4 kan målas med Supertäck 5 vit S0500-N, använd en roller med fin lugg som ger en jämn yta. Vid användning av roller med grövre lugg kan underlagsstrukturen förbli synlig efter en andra spacklingsomgång med Stucco Satinato, vilket då normalt sett kan undanröjas med ytterligare spacklingsomgångar.

Användningsmetod

Före applicering måste Stucco Satinato omröras omsorgsfullt, för att undvika ej omblandade kant- och bottensatser. Detta kan utföras med omröringsstav eller långsamgående omrörare. Använd inte omrörare med vassa kanter! Omskakning efter omblandningen är inte tillräckligt.

För att åstadkomma spacklingstekniken appliceras Stucco Satinato tunt och i öppen fläckspackling och stryks alltid ut till "0".

Efter lätt torkning av Stucco Satinato försluts öppna ställen i fläckspacklingsförfarandet

Den andra arbetsomgången appliceras dagen efter på samma sätt som den första. Genom att variera arbetstekniken kan ytans utseende utformas individuellt.

Observera: Spackelgrader måste undantagslöst undanröjas under bearbetningen. Ta bara upp så mycket material på spackeln som hanteras under torkfasen. Undvik att låta materialet torka på spackeln

Förbrukning

Ca. 80 – 100 ml/m2 per arbetsomgång. 
Bestäm den exakta mängden material som krävs per skikt genom test på plats.

Applikationsförhållanden

Lägsta temperaturgräns för applicering och torkning:

+8 °C för produkten, omgivande luft och underlag.

Torktid

Vid + 20 °C och 65 % relativ fuktighet är produkten yttorr efter 30 – 60 minuter. Genomtorr efter 1 – 2 dagar. Lägre temperatur och högre relativ fuktighet förlänger torkningstiden.

Verktyg

För att applicera Stucco Satinato ekonomiskt och rationellt rekommenderas en fräsch spackel av rostfritt stål (dubbelblad-fjäderspackel) för bearbetningen. Spackeln måste först slipas in med våtslippapper (kornstorlek 400 – 600) och kanterna bräckas något.

Rengöring av verktyg

Rengöres omedelbart efter användning med rent vatten.

Anm

Rengöringsråd:

Utför förberedande rengöringsförsök på en provyta och alltid mycket omsorgsfullt. Blanka ställen som orsakats av rengöringsförsök kan inte undvikas.

Ytan hos Stucco Satinato kan vid mekanisk påverkan ge uppkomst till blanka ytor.

Observera (status vid publicering)

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd dammfilter P” vid sliparbeten. Sörj för god luftväxling under bearbetning och torkning. Ät inte, drick inte och rök inte under bearbetning av produkten Vid eventuell kontakt med ögon eller hud ska kontaktstället omedelbart spolas omsorgsfullt med vatten.
Låt inte produkten hamna i avloppssystemet, i vattendrag eller i marken.

Ytterligare information: Se säkerhetsdatablad.

Innehåller: 1,2-bensisotiazol-3-(2H)-on, 2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan framkalla allergiska reaktioner.

Bortskaffande

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande spackelrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad