caparol_pim_import/caparol_se/products/image/224488/063022_GUP_SockelFix_211.png

GUP SockelFix 211

Snabbtorkande, fiberarmerat sockelputsbruk för alla vanliga murverksunderlag inomhus och utomhus.

Snabbtorkande, mineraliskt lättputsbruk enligt DIN EN 998-1 lämpligt för alla vanliga murverksunderlag och särskilt för högvärmeisolerande murverk. Utvändigt för sockelytor och källarväggsytor. Invändigt lämpligt för rum med normal och förhöjd belastning t.ex. våtutrymmen.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag, isolering

Materialegenskaper

  • Accelererad torktid för snabb överarbetning
  • Filtbar, fin yta
  • Vattenavvisande
  • Fiberarmerat
  • Mineraliska lättillsatser
  • Optimalt avstämda torkningsegenskaper i kombination med Capatect GUP FaserFix 210 (lätt grundputs för fasadytor)
  • Enkel applicering med maskin eller för hand 

Förpackningsstorlekar

25 kg säck

Kulörer

Naturvit

Förvaring

I svalt, torrt och fuktskyddat utrymme. Skyddas mot direkt solljus. Hållbarhet i oöppnad originalförpackning  - minst 9 månader.

Teknisk data

■ Putsbruksklass: CS III enligt DIN EN 998-1

■ Värmeledningsförmåga: λ10 dry, mat ≤ 0,45 W/(mK) för P=50% enligt DIN EN 1745 λ10 dry, mat ≤ 0,49 W/(mK) för P=90% enligt DIN EN 1745

■ Diffusionsmotstånd µ (H2O): ≤ 20 enligt DIN EN 1015-19

■ Rådensitet: ca. 1,3 g/cm³ enligt DIN EN 1015-10

■ Vidhäftningshållfasthet: ≥ 0,3 N/mm2 enligt DIN EN 1015-12

■ Bindemedel: Mineraliskt bindemedel enligt DIN EN 197-1 och DIN EN 459-2, tillsatser enligt DIN EN 13139

■ Kapillär vattenupptagning: Klass W2 enligt DIN EN 998-1

Ytförberedelse

Maskera fönsterbänkar och byggdetaljer. Täck noga över glas, keramik, klinkers, natursten samt lackerade, laserade och eloxerade/anodiserade ytor Förputsa fönstersmygar, greppytor och utsparningar.

Alla underlag måste vara bärkraftiga, jämna (DIN 18202), rena och fria från vidhäftningsstörande rester. Vid högre temperaturer, vind och sugande underlag rekommenderas förfuktning.

Glatta eller dåligt sugande murverk och betongunderlag förbehandlas med vidhäftningsbrygga eller stänkpåslag.

Genomfuktiga väggar måste torkas före putsning.

Kontroll och förberedelse av putsgrund liksom påföring av puts ska ske i enlighet med VOB/C-ATV-DIN 18350 och DIN 18550-1 resp. DIN 18550-2.

Användningsmetod

25 kg material (en säck) blandas i ca. 5,7 l kallt vatten.

Tillblandning med sedvanliga putsmaskiner, elmixer eller tvångsblandare.

Skikttjocklek

Minsta skiktdjup:

-   enkelt lager: min 10, max 15 mm

-   två lager: max 25 mm

Ytbeläggningssystem

Påföring av putsskikt:

Capatect GUP SockelFix 211 blandas till önskad styrka med maskin eller med sedvanliga rostfria verktyg.

Arbetspauserna under pågående applicering bör inte vara längre än 15 - 20 minuter. Skulle en paus i arbetet bli längre än 20 minuter måste putsbrukslangar för maskinell applicering grundligt rengöras.

Putsbruksslangar får inte ligga framme i solen.

Eventuellt förekommande sinterskikt och ojämnheter avlägsnas.

För en homogent filtad yta rekommenderas påföring i två lager.

Vid påföring i två lager ska det första putsskiktet rivas ordentligt och det andra skiktet av Capatect GUP SockelFix 211 påföras och filtas påföljande dag.

Vid påföring i ett lager påförs önskad tjocklek puts, med inbäddad armeringsväv 666/110 i den yttre tredjedelen, som avjämnas och sedan filtas med filtbräda när materialet börjat torka.

Ångbromsande skikt ska endast påföras puts som torkat helt, tidigast när slutlig hårdhet uppnåtts dvs. som regel efter 28 dagar.

Efter avslutat sockelputsarbete ska ett fuktskydd påföras från områdena i kontakt med marken till minst 5 cm över marknivån. Fuktskyddet kan t.ex. skapas med Capatect SockelFlex Carbon.

Armeringslager:

Minsta skikttjocklek är alltid 10 mm. Armeringsväv 666/110 skall alltid ligga i yttre tredjedelen av armeringsskiktet. Om efterföljande ytputs har kornstorlek <2,0mm eller om ljusreflektionsvärdet understiger 30 skall armeringsskiktet vara 15mm med armeringsväv 666/110 inbäddat i den yttre tredjedelen.

Armeringsväv 666/110 skall alltid överlappa min 100mm. Kantområden i byggnadsöppningar förses med Capatect Diagonalarmering 651 och alla ytterhörn och smygar förses med Hörnvinkel 656/02.

Skall armeringsskiktet beläggas med Meldorfer beklädnadstegel eller keramiska plattor typ CapaBrick är minsta skikttjocklek 15mm. Armeringsskiktet skall torka/härda minst 1 dygn/mm innan primning med Putsgrund 610. Sedan appliceras sättbruk och beklädnadstegel/plattor. För underlag av lättbetong min. kvalité PP2-0,35.

Övrigt:

Våderna med väv sätts i hörn upp med en överlappning på minst 10 cm. I kantområden på byggnadsöppningar inbäddas dessutom Capatect Diagonalarmering 651.

Inläggning av hörnskenor

Använd hörnskenor som passar till aktuellt skiktdjup t.ex. Capatect Hörnvinkel 656/02 i Capatect GUP SockelFix 211. Närmare detaljer finns i aktuell specialinformation om tillbehör.

Förbrukning

ca. 1,3 kg/m2 per mm skiktdjup
Uppgifterna om åtgång är riktvärden. Avvikelser som beror på objekt eller appliceringsmetod måste tas i beaktande.

Applikationsförhållanden

Under påföring och torkning bör omgivningstemperatur och underlagstemperatur inte understiga +5 °C och inte överstiga +30 °C. Applicering får inte ske i direkt solljus, vid kraftig vind, dimma eller hög luftfuktighet.

Skydda grundputsen mot alltför snabb torkning.

Torktid

Överarbetningstid för tillkommande armeringslager:
Minst en (1) dag för Capatect GUP SockelFix 211.
Minst två (2) dagar för mineraliska fäst- och armeringsmassor från Capatect.

Överarbetningstid för påföring av strukturputser:
Minst en (1) dag för andra filtat lager med Capatect GUP SockelFix 211. Minst fyra (4) dagar för organiska strukturputser.
Minst två (2) dagar för mineraliska strukturputser.

Överarbetningstid för montering av klinker- och tegelplattor eller insats av Original Meldorfer® beklädnadstegel:
Riktvärdet är en dag per mm påfört grundbruk och (vid behov) tillkommande armeringslager.
Verklig överarbetningstid kan variera beroende på temperatur, skiktdjup och relativ luftfuktighet. 

(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med spackel eller speciellt anpassad putsspruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Inledning

För skydd mot regn under torktiden bör utrustningen förses med presenningar. Vid användning och utförande ska DIN 18550-1 och 2 liksom DIN 18350, VOB, del C beaktas. Beakta även medföljande anvisningar för container- och silo.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Särskilda risker (riskanmärkning)/säkerhetsråd (status vid publicering)

Innehåller Cement, cement portland, chemicals
Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.
Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.
Inandas inte damm eller dimma. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar / ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontakt linser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Bortskaffande

Tomma säckar lämnas till förbränning. Flytande avfall får härda och lämnas till återvinningscentral. Överblivet torrbruk lagras torrt och lufttätt.

Gis-kod

ZP1

CE-märkning

Effektdeklaration / CE-märkning
Märkning med CE-märke enligt EN 998-1 sker på förpackning liksom på datablad för Effektdeklaration / CE-märkning vilka på internet finns tillgängliga på www.caparol.de

Teknisk information

Säkerhetsdatablad