caparol_pim_import/caparol_se/products/image/55538/026811_Edelkratzputz_K40.png

Capatect Ädelkratsputs

Mineralisk Kalk/Cement Rivputs 

Mineralisk ytputs till Capatect putssystem. Användes på putsbruk klass P II och III enligt DIN V 18550.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag utomhus.

Materialegenskaper

  • Obrännbar

  • Diffusionsöppen
  • Miljövänlig
  • Tål mekanisk belastning
  • Anpassad för maskinapplicering
  • Hydrauliskt härdande kalk enligt DIN 1060 och DIN 1164
  • Graderad. Färgbeständig enl DIN 53237

Förpackningsstorlekar

25 kg säck

Kulörer

Naturvit med glimmer

Glans

Mineraliskt matt

Förvaring

Förvaras svalt, torrt och frostfritt.

Teknisk data

Konsistens: Pulverform

Struktur: Ädelkratsputs, Kornstorlek 4mm

Densitet

ca 1,5kg/dm3

Diffusionskoefficient µ (H2O)?

µ = 10

Vattenabsorptionskoefficient (w-värde)

w < 0,5kg/(m2 · h0,5) Enl. DIN EN 1062

Böjhållfasthet

> 0,6 N/mm2 (Enl. DIN EN 826)

Tryckhållfasthet

>1,5 N/mm2 (Enl. DIN EN 826)

Använd som slutprodukt i Capatect Fasadsystem samt Capatect renoveringssystem.

Ytförberedelse

Underlaget skall vara rent, torrt och fast och fritt från lösa partiklar. Ny underlagsputs kan med fördel göras med tandad spackel i horisontella riller för ökad vidhäftning. Låt underlagsputsen härda ca 1 dygn/mm beroende på väderlek.

Vid användning i tilläggsisoleringssystem skall armeringsskiktet utföras med Capatect Putsbruk 133, horisontellt kammat med härdningstid enligt ovan.

Beroende på väderlek, temperatur och underlagets sugförmåga kan Sylitol Koncentrat 111 användas som primer.

Användningsmetod

Det våta bruket appliceras för hand eller maskinellt till en tjocklek av 14mm. Efter erforderlig härdning rives hela ytan med spikbräda. Den färdiga putstjockleken (av Ädelkratsputs) skall ej överstiga 10mm. För att uppnå enhetlig yta bör man bearbeta hela sammanhängande ytor i ett svep och arbetet bör utföras av en och samma person. Genom användning av naturliga fyllnadsmedel och granulat motverkas flammighet och kulörskillnader men sammanhängande ytor skall alltid utföras i ett moment med material från samma batch-nummer och med enhetlig blandning.

Ädelkratsputs är anpassad för maskinapplicering i genomströmningsblandare och skruvpumpar men fungerar även väl med långsamtgående handhållen blandare och handapplicering. Blandning sker med rent kallt vatten och vispas 3-4 minuter tills en klumpfri konsistens erhålles. Vattenåtgång ca 6-6,5 liter/25kg säck. Lämplig vattenmängd kan variera, framförallt om produkten är infärgad i kulör. Viktigt att samma vattenmängd används för att erhålla en enhetlig yta i kulör och struktur.

Vid maskinapplicering skall maskinleverantörens anvisningar följas. Viktigt att slang smörjes väl med kalkpasta/Kalkslamma innan användning. Munstycke 16mm.

Max slanglängd 30m. Detta kan variera beroende på objekt och temperatur.

Förbrukning

Ca 18kg torrbruk/m2 vid 14mm applicering och 10mm färdig yta = ca 1,4m2/25kg säck.

Applikationsförhållanden

Under arbetets gång och under hela torktiden skall underlag och omgivande luft ej understiga +5°C eller överstiga +30°C. Arbeta inte i direkt solljus, hård vind, kraftig dimma eller hög luftfuktighet.

Torktid

Yttorr efter ca 24 timmar. Genomtorr och belastningsbar efter ca 7 dygn (Gäller vid 20°C och 65% RF) Putsen torkar genom hydratisering, vilket vid kallare temperaturer och vid högre luftfuktighet förlänger torktiderna.
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Rengöring av verktyg

Omedelbart med vatten.

Anm

Får ej utsättas för regn under torktiden. Produkten är ej lämplig för horisontella ytor med stående vatten.

Beakta vid utförande DIN V 18550 och DIN 18350, VOB, del C.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Särskilda risker (riskanmärkning)/säkerhetsråd (status vid publicering)

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:
Produkten är alkalisk och irriterar huden. Risk för allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon. Undvik inandning av bruksdamm. Undvik ögonkontakt. Vid ögonkontakt skölj genast med rikligt med vatten och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller dokument.

TRANSPORT & SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:
Symbol: Xi – Irriterande, innehåller cement. Se även säkerhetsdatablad.

Bortskaffande

Helt tom säck återvinnes som papper. Härdat bruk kasseras som Bygg-/Rivningsavfall. EWC 170904.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information