Intact Bright & Solid

Akrylatfärg med exceptionellt god glans- och kulörstabilitet.

Appliceringsområde

Träytor utomhus.

Materialegenskaper

  • Excetionellt god glans- och kulörstabilitet
  • Självrengörande (Intact Bright)
  • 2 skikt räcker

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Vit/Bas 1 (Intact Bright/Intact Solid)
Bas 2 (Intact Solid)
Bas 3 (Intact Solid)
Svart (Intact Solid)
Ingår i brytsystem

Glans

25, halvmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

Nya träytor oljas på utsatta ställen, som skarvar, ändträ mm, med Grundolja LF därefter grundas med Intact Primer alt. Fasadgrund LF och till sist målas en till två gånger med Intact Bright/Intact Solid beroende på använd grundfärg. Målade ytor tvättas med fasadtvätt, skrapas, bara träytor grundas och därefter målas, beroende på ytornas kondition, en eller två gånger med Intact Bright/Intact Solid.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-7 m²/liter

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 3 timmar
Genomtorr: flera dygn
(Torktid vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta. Vid användning av rulle eller spruta på trä skall efterslätning ske med pensel.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Spruttryck: 140-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?